Polityka Prywatności

1. Wstęp, postanowienia ogólne

Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszymi usługami.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej https://monteroze.com/ ,naszych profilów w mediach społecznościowych, w szczególności na portalu Facebook oraz naszych usług.

Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić Państwu stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu, fanpage’a na portalu Facebook oraz usług, które świadczymy w ramach naszej działalności.

2. Administratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w serwisie https://monteroze.com/, na profilu firmowym, prowadzonym na portalu Facebook oraz w związku z usługami, jakie świadczymy w ramach naszej działalności są:

 • Właściciel firmy MonterOZE Sławomir Koziński – Sławomir Koziński z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 30, NIP: 8881334112 REGON: 389124692,
 • Monteroze Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 30, NIP: 8883154555 REGON: 52141000000000,
 • Monter – Oze Lidia Kuszaj z siedzibą we Włocławku, ul. Stanisława Moniuszki 1, lok. 8, NIP: 5611098019 REGON: 368990807,

dalej łącznie zwani Współadministratorami, ‘’ADO’’ lub ‘’ MonterOZE’’

Współadministratorzy wyznaczyli następujący wspólny punkt kontaktowy w zakresie ochrony danych:

Współadministratorzy danych informują, iż zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, jest udostępniana na żądanie osób zainteresowanych. W tym celu prosimy o kontakt na wyżej podany adres email.

3. Zakres przetwarzanych danych

W czasie korzystania z Serwisu https://monteroze.com/ Użytkownicy mają możliwość przekazywania danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację:

 • podczas wysyłania do nas maila i/lub korzystania z formularza kontaktowego Użytkownicy podają nam zwykle swoje podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (nazwa użytkownika- często będzie to np. imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości);
 • strona https://monteroze.com/ korzysta z Plików cookies, które również zbierają określone dane o Użytkowniku w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony, więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies”;
 • strona https://monteroze.com/ korzysta z narzędzia reCAPTCHA dostarczanego przez firmę Google, które również zbiera określone dane o Użytkowniku w celu ochrony strony i formularzy przed szkodliwym działaniem botów i przed otrzymywaniem niechcianego spamu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie ,,reCAPTCHA’’.

Podczas korzystania z naszego profilu na Facebooku ADO może przetwarzać następujące dane:

 • identyfikator Użytkownika danego portalu (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (również mogące przedstawiać wizerunek), wynikające z relacji fanpage – Użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszym profilu. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne;
 • treść komentarzy umieszczanych pod postami na naszym profilu oraz w przypadku treść rozmowy prowadzonej przez aplikację typu Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu, otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Profile w mediach społecznościowych”.

Jeśli wykażą Państwo zainteresowanie naszymi usługami, w celu przedstawienia oferty, podpisania umowy,
a następnie realizacji usługi monterOZE przetwarzać będzie dane w następującym zakresie:

 • nazwa firmy, forma działalności, adres siedziby, inne adresy, związane z prowadzoną działalnością, nr identyfikacyjny typu NIP, REGON, KRS, dane osób reprezentujących oraz osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy (imiona, nazwiska, adresy email, nr telefonów) oraz wszelkie dane, w tym finansowe, niezbędne do realizacji określonych usług.

4. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

MonterOZE będzie przetwarzać dane osobowe:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane poprzez email, formularz kontaktowy lub komunikator Messenger zapytanie, w tym zwłaszcza w celu przedstawienia oferty / nawiązania współpracy, gdzie podstawą przetwarzania jest jej niezbędność do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu wykonania usługi, w związku zawartą umową, gdzie podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji określonej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach, o których informujemy szczegółowo w punkcie „Pliki cookies“ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 • w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze, w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celu marketingu bezpośredniego, związanego z naszymi usługami, a także odpierania lub realizacji roszczeń cywilno-prawnych, co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu wykonania zawartej umowy, gdy stroną umowy jest inny podmiot a dane osobowe są podane w związku z reprezentacją tego podmiotu lub w celu kontaktowym do realizacji umowy, co jest uzasadnionym interesem MonterOZE ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach marketingowych, na podstawie wyrażonej przez nich zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).


Podanie danych kontaktowych w przesłanym mailu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić MonterOZE ustosunkowanie się do przesłanego zapytania od Użytkownika.

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. Ich niepodanie może skutkować niemożnością wykonywania obowiązków, ciążących na ADO.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

MonterOZE dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez MonterOZE, przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych art. 17 RODO.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.


W celu realizacji w/w praw prosimy o kontakt na adres siedziby Administratora lub adres email: biuro@monteroze.com.

7. Odbiorcy danych, okres ich przetwarzania oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (urzędy, organy ścigania, inne instytucje nadzorcze),
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie MonterOZE, w związku z realizowaną współpracą, w tym zwłaszcza dostawcom usług IT, usług marketingowych, kurierskich, a także przechowywania i archiwizowania dokumentacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, zgodnie z wymogami przepisów prawa i z ewentualnym uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu wycofania zgody, jeśli to ona jest podstawą przetwarzania danych.

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profil na portalu społecznościowym Facebook. Dane znajdujące się na serwerach właściciela Facebooka (Meta) przetwarzane są w krajach trzecich, w tym w USA, na zasadach opisanych w polityce prywatności tego portalu. Więcej w rozdziale ‘’ Profile w mediach społecznościowych’’.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywaniu pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC adres IP.

Korzystamy też z narzędzi marketingowych firmy Google LLC. Więcej informacji o ochronie danych w Google znajdziesz na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl i/lub https://policies.google.com/terms?hl=plo

Zwracamy uwagę, że MonterOZE nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników danych portali, przez ich Administratorów danych, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników.

8. Pliki Cookies

Na stronie internetowej https://monteroze.com/ wykorzystywane są pliki cookies, wyłącznie w celach niezbędnych do poprawnego funkcjonowania strony. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, typ wykorzystywanej przeglądarki, język oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez MonterOZE z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania ze strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • cookies niezbędne
 • cookies funkcjonalne
 • cookies wydajnościowe
 • cookies analityczne
 • cookies reklamowe
 • inne nieskategoryzowane pliki cookies


Można je wyłączyć za pomocą zainstalowanego narzędzia do zarządzania cookies lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki. MonterOZE informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej https://monteroze.com/

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

9. Narzędzie reCaptcha

Na stronie internetowej https://monteroze.com/ wykorzystujemy tzw. Captcha firmy Google („Google reCAPTCHA”). Jest to funkcja pozwalająca ustalić, czy daną operację wykonuje człowiek, czy bot internetowy. „Captcha” to skrót od „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (całkowicie automatyczny publiczny test Turinga do rozróżniania ludzi i komputerów).

Kontrola bezpieczeństwa dostarczana przez Google wykorzystuje w szczególności następujące informacje: adres IP terminala, właściwości przeglądarki (np. typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), konto Google (jeżeli użytkownik jest zalogowany na urządzeniu, zachowania podczas przeglądania strony, ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA / identyfikację za pomocą obrazów.

Powyższe dane zbierane są w sytuacji, kiedy Użytkownik chce do nas wysłać wiadomość wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na podstronie „Formularz kontaktowy” naszego Serwisu internetowego.

Od jakiegoś czasu Google wprowadziło też kolejną, udoskonaloną wersję tego narzędzia – reCAPTCHA v3. Nowsza wersja reCAPTCHA działa w tle analizując ruch użytkownika w witrynie oraz działania, które podejmuje.

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes prawny – interes Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na stronie www.

Więcej informacji o ochronie danych w Google znajduje sie na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl i/lub https://policies.google.com/terms?hl=plo

10. Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profil na portalu Facebook.

Platforma społecznościowa Facebook dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby: 1 Hacker WayMenlo Park, California 94025. Administruje on całościowo strukturą IT Facebooka i pozostałych powiązanych platform i technologii (Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal, Novi).
Informacje na temat przetwarzania danych na platformie Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy

Zwracamy uwagę, że MonterOZE nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Facebooka przez Właściciela portalu, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników. MonterOZE nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak prowadząc fanpage MonterOZE posiada status współadministratora danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na stronach fanpage’a lub przesłane do MonterOZE Sławomir Koziński w związku z prowadzoną działalnością. Zapewniamy, że działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie portalu Facebook.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych na naszym profilu odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.


Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przypadków dotyczących dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez właściciela Facebooka tj.np. historia wpisów, historia aktywności w danej aplikacji, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem portalu. Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a/profilu posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwość),
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.


Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy MonterOZE na naszym profilu a Użytkownikiem jest w pełni dobrowolne.

11. Postanowienia końcowe

Administrator dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniały skuteczną ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie Rozporządzenia RODO.

 

 

Data ostatniej modyfikacji 12.09.2022

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach cookies. Więcej informacji na temat stosowanych cookies oraz zasad ich działania znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności.